UTFORDRINGER & LØSNINGER

Det ble gjennomført en storstilt gjennomgang av varmeanleggene i hele Søndre Nordstrand av  Hafslund fjernvarme i fra 2010 til 2012. Allerede i mai 2008 gjennomførte SNE sammen med Hafslund en første befaring av anleggene i våre medlemslag for å avdekke akutte problemer og vi følger stadig opp utfordringene som ble avdekket mot Fortum Fjernvarme. Som monopolleverandør har Fortum fjernvarme i utgangspunktet lite å tjene på tiltak som reduserer vårt energiforbruk. De er også under politisk press til å bygge ut fjernvarmenettet og å levere overskudd til Oslo kommune. SNE skal på vegne av sine medlemslag stå på for at vi skal få optimalisert systemene, slik av vi får best mulig varme i husene våre med lavest mulig forbruk av fjernvarme.

I SNE satser vi på konkrete løsninger som gir mest mulig nytte gjennom begrensete investeringer i eksisterende bygningsmasse. Å bygge hele Søndre Nordstrand på nytt etter passivhusstandard er jo ikke noe realistisk alternativ. Her skal vi gi noen konkrete eksempler på de utfordringene som vi står ovenfor.

Eksempler på løpende forhold som SNE arbeider med:

Oppfølging av driftsavvik

Grafikken viser varmeforbruket per kvadratmeter i et av våre medlemslag for hver måned i 2007 og 2008. Dataene er korrigert for værforskjell mellom årene. De store avvik i forbruket mellom 2007 og 2008 i hhv mai on august/september skyldes forstyrrelser i drift, som det tok forholdsvis lang tid å rette. Hadde feilene blitt oppdaget og rettet raskere, kunne vi ha spart en god del energi. SNE jobber med å få på plass rutiner som sørger for at feil oppdages raskere og rettes så snart som mulig.

Individuell varmemåling

Grafikken viser varmtvannsforbruk per uke i ett av våre medlemslag i 2005 og 2008. I løpet av 2007 installerte laget vannmålere i alle leiligheter til individuell måling av varmtvannsforbruket. Sammen med målerne ble det også installert tilbakeslagsventiler, som hindrer at kaldt vann presses inn i varmtvannsrørene gjennom utslitte blandebatterier. Tiltaket ga en betydelig reduksjon i varmtvannsforbruket. Samtidig opplevde beboerne en bedre kvalitet på varmtvannet, fordi tilbakeslag ble stoppet. Dermed kom varmt vann mye raskere i springen.

Dårlig ENØK standard fra 80-tallet

Det øverste bildet viser gulvet i et rom i et rekkehus bygget tildlig på 1980-tallet. Under gulvet ligger det et radiatorrør som er dårlig isolert.

Bildet i midten viser samme området, men er tatt med varmekamera. Vi ser at temperaturen i gulvet er opp i over 30 varmegrader. Her fungerer det dårlig isolerte radiatorrør mot sin hensyn som gulvvarmeanlegg. Siden denne gulvvarmen ikke kan reguleres, kan det føre til uønsket overoppvarming av rommet.

Det nederste bildet viser samme veggen utvendig. Betongsålen til huset er oppvarmet til nesten 6 varmegrader, selv om det er minusgrader ute. Her fyrer radiatorrøret altså virkelig for kråkene.Slike feil er meget kostbare å rette på. SNE arbeider for at tapene pga dårlig isolering allikevel begrenses, f eks ved å styre anleggene til optimale fyringskurver og nattsenking.